05.03.2012 TARİHLİ DEPLOYMENT DEĞİŞİKLİK MADDELERİ

1. Zemin sorgulama ekranında zemin hisse butonuna tıklandığında alınan pay/payda hatasını gidermek için  hisse alanının uzunluğu 200 den 1000 e çıkarılmıştır.

2. İşlem aşamalarında, bir aşamaya geri dönüleceği zaman, dönülecek aşamada yapılmış olan işlemlerin silinmemesi için işlem monitör ekranı menüsüne "Bu Aşamaya Kadar Geri Dön - Bu Aşamayı Silme" alt menüsü eklenmiştir.

3. Veri düzeltme modülünde gerekmediği durumlarda Elbirliği Numarası alanının zorunluluğu kaldırılmıştır.

4. Yeni zemin oluşan işlemlerde zemin cilt sayfa girişi ekranında zemin sayısı fazla olduğunda meydana gelen ekran kilitlenmesi sorunu giderilmiştir.

5. Yeni zemin oluşan işlemlerde zemin cilt sayfa giriş ekranında DOP parsellerin listelenmesi engellenmiştir.

6. Tescile ek bilgilerde zemin bazında farklı girilen şerh beyan cümlelerinin, tescile esas bilgiler aşamasında tüm zeminlerde aynı cümle olarak gözükmesi ve ilk zeminin şerh beyan cümlesinin kaydedilmesi engellenmiştir.

7. Kamulaştırma nedeni ile irtifak hakkı tesisi işleminde, başlama şekli Mahkeme kararı ile olması durumunda ilgili zemindeki iştirakin bozulmaması sağlanmıştır.

8. Tapu kayıt örneklerinde yer alan “Taşınmaz Bilgileri” başlığı “Taşınmaza ait tapu kaydı” şeklinde değiştirilmiştir.

9. Eksik belgeli başvuru ve ön başvuru kullanıcılarının Yetki Devri Ekranında listelenmesi engellenmiştir.

10. Satış işlemlerinde tescil ekranında verilen duyuru raporlarında yeni malik gerçek kişi ise TC Kimlik Numarasının, tüzel kişi ise vergi numarasının görüntülenmesi sağlanmıştır.

11. Resmi senetler ve tescil istem belgelerindeki  "Tapu Sicil Müdürlüğüne" ibaresi "Tapu Müdürlüğüne " olarak değiştirilmiştir.

12. Bazı işlemlerde resmi senet belgelerinde yanlış hesaplanan hisse bedelleri düzeltilmiştir.

13. İpotek Belgesi raporunda "Derece" alanında "Aşağıdadır" ibaresinin çıkmaması sağlanmıştır.

14. 5084 SY. Göre Yatırım ve İstihdamın teşviki Yasası Kapsamında İrtifak Hakkı Tesisi işlemine ait resmi senet raporunda, "Aşağıdaki Hususlarda Anlaşmışlardır"  alanının altına aşağıdaki metin eklenmiştir:

Bu kerre, ........ 'a ........ temsilen, taraflar arasında akdedilmiş, ........ tarih .. sayılı sözleşmede belirtildiği şartlarla bu taşınmaz üzerinde, 5084 Sayılı Kanuna göre, Yatırım ve İstihdamın Teşviki Amacıyla .......... bizzat, lehine ...... süreyle ......, bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tanıdığını, ”

15. İşlem sonrası verilen tapu senedi örneklerinde işleme alınan taşınmazlardan başka taşınmazların görüntülenmesi sorunu giderilmiştir.

16. Muhdesat tesisi işlemlerinde birden fazla malik olan taşınmazların tapu senedinde bütün maliklerin isimlerinin çıkması sağlanmıştır.

17. İpotek alacaklısı işlemlerinde resmi senette şerh, beyan ve irtifak haklarının çıkması sağlanmıştır.

18. Üzerinde ipotek bulunan bir taşınmazın satışı yapılmak istendiğinde oluşturulan SBI duyuru raporunun içeriği değiştirilmiştir.

19. Mahkemece vasi tayin edilerek gerçekleştirilen satış işlemi sonucunda Medeni Kanunun 327. ve 356. Madde içerikleri resmi senetten kaldırılmış ve vasi tayin edilirken girilen mahkeme kararının resmi senete işlenmesi sağlanmıştır.

20. 'Bağımsız Bölüm veya Bloğun Projesiyle Uyumsuz Olduğu Belirtmesi Tesisi' işlemine ilişkin rapor ve belgeler aşamasında 'Belediye veya İl Özel İdaresine Bildirim' raporunun oluşturulması sağlanmıştır.

21. Tüm resmi senetlerde

Akdi içeren bu resmi senet tarafımızdan düzenlenmiş olup tamamı okunarak ve okutularak tarafların isteklerine tamamen uygun olduğu nedenle tapu siciline tescilini talep etmeleri üzerine …………….. tarihinde …….. saatte dairede hepimiz tarafından imza ve tasdik olundu,temlik alan/lehdara bir suret tapu senedi/ipotek belgesi verildi.”

ifadesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:

Akdi içeren bu resmi senet tarafımızdan düzenlenmiş ve yazılışı okunup, isteklerine tamamen uygun olduğu anlaşıldıktan sonra .................... tarihinde .................... saatte hepimiz tarafından imza ve tasdik olundu.”

22. Alacağın temliki işleminde alınan resmi senette  “aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır ” başlığı altında yer alan

“…………. Lehine tesis edilmiş olan ipoteğin tamamının adıma temlik ettiğini, de temlik edilen ipoteği bütün hukuki ve vecaibi ile birlikte kabul ettiklerini ifade ettiler. ”

cümlesi

 “…………. Lehine tesis edilmiş olan ipoteğin tamamını…………… adına temlik ettiğini ve temlik edilen ipoteği bütün hukuki ve vecaibi ile birlikte kabul ettiklerini ifade ettiler. ”

Şeklinde değiştirilmiştir.

23. Durumlarına Göre İşlemler (Personel İşlem Sayılar) başlığı ile kullanıcıların verilen tarih aralığında yaptığı işlemleri ve durumlarını sorgulama penceresi ana menü seçeneklerine eklenmiştir.

24. Tapu envanter defterinde genel numaranın 1’den başlaması sağlanmıştır.

25. Randevu Seç ekranının SMS ile Randevu Ver ekranından çağrılması sağlanmıştır.

26. Yazı ile SMS Gönderme Ekranından girilen SMS metni uzunluğuna sınırlama getirilmiştir.

27. Zemin sorgulama ekranında sorgulanan taşınmaza sağ tuş ile tıklanarak zeminin google-maps üzerinden gösterilebilmesi sağlanmıştır.

28. İpkalı satış işlemlerinde yaşanan tapu alınamama sorunu giderilmiştir.

29. Zemin sorgulama ekranından açılan zemin hisse ekranında gösterilen İpotek Sayısı Alanının bağlı ipotek sayısını değil, ipotek sayısını göstermesi sağlanmıştır.

30. İpotek terkini işleminde ipotek bedelinin boş olduğu durumlarda terkin işlemi gerçekleştirilememesi sorunu giderilmiştir.

31. “775 S.K.’a göre yapılan tahsisin iptali” işleminde diğer işlemlerle bağlantısı aşamasının geçilememesi problemi giderilmiştir.

32. Kanuni mirasçılar dışındakilere feragat işlemlerinde lehdarların işleme alınamaması problemi giderilmiştir.

33. T.C. kimlik bilgileri MERNİS’ten alındığında ilçe bilgilerinin alınamaması problemi giderilmiştir.

34. Yevmiye defteri çıktılarında Yetkili Müdür / Müdür Yardımcısı yazan yerlerde Müdür / Yetkili Müdür Yardımcısı olacak şekilde değişiklik yapılmıştır.

35. Satış işlemlerinde alıcı ve satıcı ayırt etmeksizin yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler için 2644 sayılı Tapu Kanununun 35.maddesinde belirtilen taahhüdün sadece yabancıdan-yabancıya, Türk’ten yabancıya yapılan işlemlerde gözükmesi ve yabancıdan-Türk’e yapılan satışlarda resmi senede dökmemesi yönünde düzenleme yapılmıştır.

36. Özel sorgu rapor sekmesi altında alınan tapu kayıt raporlarında yaşanan, taşınmazların yüzölçümü  0.5 m2 den küçük olduğunda sistemin raporlarda ilgili alanı 0 olarak göstermesi sorunu giderilmiştir.

37. İmar iptali işleminin tescile esas bilgiler aşamasında, malik dağıtıma basıp sarı şimşeğe basınca oluşan adsterkinMalikListesi hatası giderilmiştir.

38. Gelen talepler doğrultusunda, Özel Sorgu Üzerinden Yapılan Sorgulamalarda,  Malik Sistem numarası alanının excel çıktılarına yeniden eklenmesi sağlanmıştır.

39. Başvuru kısmındaki düzeltmeler sicilinde Aralık 2010 öncesine ait verilerin de gözükmemesi problemi giderilmiştir.

40. İpotek değişikliği işlemlerinde Muafiyet Hesaplamanın hatalı çalışması engellenmiştir.

41. 5203(4112)’e göre çıkış belgelerinin kimlik tespitinde kullanılamaması ve yeşil çek ile alınamaması sağlanmıştır.

42. Resmi senette, haciz şerhlerinin hangi parsellerde olduğunun ayrı gösterilmesi sağlanmıştır.

43. T.C. Kimlik Tamamlama Formundan davalı kişiler kaldırılmıştır.

44. Tapu Senedinde Edinme Sebebinin ekranının kilitlenme problemi giderilmiştir. Ayrıca İpotek Belgesinin windows 7 uyumlu bilgisayarlardan alınamaması sorunu çözülmüştür.

45. Mükerrer Malik Birleştirme Ekranında performans arttırmak için, artık kullanılmayan Tapu Net Güvenlik uygulamaları kaldırılmıştır

46. İpotek tesisi işleminde müşterek tesis edilen ipoteklerde çok fazla hisse söz konusu olduğunda ipotek belgesinin açıklama alanının eksik çıkması engellenmiştir.

47. Belge sorgulama, işlem sorgulama ekranları açılırken alınan "exOleException in module cParametreVersiyon.dll ..." hataların giderilmiştir.

48. Windows 7 işletim sistemi yüklü olan bilgisayarlarda ipotek ekranı açılırken, alacaklı sayısının fazla olduğu ipotek var ise alınan “akım geçersiz” hatası giderilmiştir.

49. Damga vergisi harç makbuzunda taraf bilgisinin görünmesi sağlanmıştır.

50. İşleme rehin alınan ve rehin kontrolü aşaması bulunan işlemlerde, rehin kontrolü aşamasında işlem rehin listesi oluşturulurken aktiflik durumu kontrol edilerek işlemle ilgisiz rehinlerin gösterilmesi engellenmiştir.

51. İmar işleminde, işleme konu olan taşınmazların içinde sigorta kaydı olan varsa tescile esas bilgiler aşaması tamamlanırken alınan hata giderilmiştir.

52. Zemin sorgulama ekranında, ipotek alacaklısı olarak malikden sorgulama yapılırken alınan "ole error ..." hatası giderilmiştir.

53. İşleme tek bir tapu bölümü üzerindeki tek bir şerh/beyan alınan şerh/beyan terkini işlemlerinde; tapu bölüm seçim aşamasında işleme girenler bölümünde tapu bölümü alanının görünmemesi ve taraf kimlik tespiti aşamasında eğer şerh/beyan zemin üzerinde ise maliklerin gelmemesi sorunları giderilmiştir.

54. Bağımsız bölüm veya bloğun projesiyle uyumsuz olduğu belirtmesi işleminde rapor ve belgeler aşamasında duyuru oluşturulurken alınan "eof bof" hatası giderilmiştir.

55. Şerh/beyan terkin işlemlerinde, tescil yapılmamışken tescile esas bilgiler aşamasına geri dön denilerek gidildiğinde tüm tapu bölümlerinin terkin edilecek olarak işaretleniyor olması hatasının giderilmesi sağlanmıştır.

56. İşlem tanım kurallarında hem şerh hem de tapu bölüm şerh/beyan olan bir işlem olması halinde tapu bölüm seçim aşamasında işleme almak için tapu bölüm şerh/beyanın seçilebilmesi sağlanmıştır.

57. Bağımsız bölüm veya bloğun projesiyle uyumsuz olduğu belirtmesi işleminde ve Projede bağımsız bölüm veya blok değişikliği olduğu belirtmesi işlemlerinde, tescil esnasında şerh/beyan cümlesine tarih ve yevmiye bilgisinin yazılması sağlanmıştır.

58. Birden Fazla İpotek Alacaklısından Birinin Terkini işleminin tescilinde alınan hata düzeltilmiştir.

59. Zemin sorgulama ekranında ipotek alacaklısı ve şerh beyan lehdarlarından sorgulama yapılamaması hatası giderilmiştir.

60. Ada/Parsel/Mevki Bilgilerinin Düzeltilmesi işleminde tescile esas bilgiler ekranı açılırken alınan hata, işleme alınan parsellerin tescil ve terkin tarihlerinin uygulama sunucularının tarih ayarlarından bağımsız şekilde alınması ile giderilmiştir.

61. Birden Fazla Ölüm Halinde İntikal ve İntifa işleminde tapu senedi alınırken yaşanan  "eof bof" hatası giderilmiştir.

62. Ferdileşme işlemi gibi harç oranının ondalık kısmının 5 haneli olduğu işlem tanımlarında, harç makbuzunda harç oranının yuvarlama yapılarak yazılmaması sağlanmıştır.

63. Büyük pay ve paydası olan hisseler için tapu senedi alınırken oluşan "Multiple-step operation …" hatası giderilmiştir.

64. Tapu kaydı alınırken intifa hakkı lehdarının üzerindeki hacizlerin görünmesi sağlanmıştır.

65. Ada parsel bilgileri düzeltilmesi işleminde mevki bilgisinin de değiştirilebilmesi sağlanmıştır.

66. Windows 7 işletim sistemi yüklü olan bilgisayarlarda, ipotek belgesi alınırken alınan akım geçersiz hatası giderilmiştir.

67. DMH üzerine kurulu kat irtifaklı bir zeminin bir numaralı bilgi formunun alınamaması sorunu giderilmiştir.

68. DMH üzerine kurulu kat irtifaklı bir zeminin tapu kaydının alınamaması sorunu giderilmiştir.

69. Haciz değişikliği işleminde taraf ve kimlik tespiti aşamasında oluşan hata düzeltilmiştir.

70. Terkin cetveli raporu alınırken "eof bof" hatasının çıkmaması sağlanmıştır.

71. Trampa işleminde şerh beyan irtifak kontrol aşamasında, şerhler toplu olarak terkin edilmek istendiğinde alınan "Data provider or other service returned an E_FAIL status"  hatası giderilmiştir.

72. Windows 7 işletim sistemi yüklü olan bilgisayarlarda, Müşterek ipoteğin kısmi terkini işleminde tapu bölüm seçim aşamasında rehin ekranı açılırken alınan "akım geçersiz ..." hatası giderilmiştir.

73. Başvuru fişleri ekranı personel listesinde; yeşil kart grubu ve Genel Müdürlük birimleri kullanıcılarının görünmesi engellenmiştir.

74. Kat mülkiyetine geçmiş taşınmazların konu olduğu işlemlerde, şerh beyan irtifak hakları kontrol aşamasında, daha önceden terkin edilmiş olan şerhlerin görünmesi problemi, işleme konu ana taşınmazın bağımsız bölümlerinden aktif olanların dikkate alınması ile giderilmiştir.

75. Diğer beyan tesisi işleminde işleme ipotek alınması durumunda tescile esas bilgiler aşamasının geçilememesi problemi giderilmiştir.

76. İpotek tesis edilirken muafiyet söz konusu olduğunda kredi miktarının yabancı para biriminden olması halinde harca esas miktarın eksi olarak oluşması problemi, harca esas miktar hesaplarken ipoteğin kredi miktarının da döviz cinsini dikkate alacak şekilde değişiklik yapılarak giderilmiştir.

77. İpotek belgesi alınırken işleme konu olan taşınmaz bağımsız bölüm ise; mahalle kısmına ana taşınmazın mahallesi yerine bağımsız bölümün mahallesinin yazılması sağlanmıştır.

78. Geçici şerhlerde terkin işlemi yapılmasına rağmen ekranda kullanıcıya sürekli uyarı görünmesi sorunu çözülmüştür.

79. Üzerinde iki ipotek olan bir hissenin tapu kaydı alındığında; sadece bir ipotek üzerinde değişiklik varsa; diğerinde de değişiklik olmuş gibi görünmesi problemi giderilmiştir.

80. Döner sermaye makbuzunun üst kısmının çerçevesiz çıkması sorunu giderilmiştir.

81. Muhdesat tesis işleminde tescile esas bilgiler aşamasında, muhdesat tanımının girileceği alanın karakter sayısı 255 karakterden 1000 karaktere çıkarılmıştır.

82. Başvuru sorgularken alınan "is not a valid date" ve "out of range" hataları, başvuru tarihi sorgu kriterlerinin uygulama sunucularının tarih ayarlarından bağımsız şekilde alınması ile giderilmiştir.

83. Zabıt kayıtlarının sorgulanması için zemin tespiti ekranı kullanıldığında hata alındığından, zabıt sorgulamak için bu ekran kullanılmaması gerekmesine rağmen hata alınmaması açısından düzenleme yapılmıştır.

84. Eklenti tesisi yapılırken tescile esas bilgiler aşamasında alınan hata giderilmiştir.

85. Kanuni Mirasçılara Feragat işleminde çıkarılan Maliyeye Bildirim yazısına başlık ve arz rica bölümleri eklenmiştir.

86. Özel sorgu rapor ekranında; maliği olan kişi sorgulandığında ana taşınmazının alan kaydı olmayan bir kat mülkiyeti taşınmazının alınan hata giderilmiştir.

87. Zemin sorgulama ekranında, Maliye Hazinesinin taşınmazları sorgulandığında alınan hata giderilmiştir.

88. Veri Zemin Hisse ekranında KOM parsellerinin hisselerinin değiştirilememesi için konulan kontrol kaldırılmış ve bu hisselerin değiştirilebilmesi sağlanmıştır.

89. Mükerrer malik birleştirme ekranında kişi sorgulama yapılırken ad-soyad dışındaki sorgu parametreleri ile kişi sorgulama yapılabilmesi sağlanmıştır.

90. Zemin cilt sayfa aşamasında sistemde aynı mahalle cilt sayfa numarasından tekrar girilmek istendiğinde aşamayı geçmeye engel olunması kontrolü kaldırılmış ve sadece uyarı verilmesi sağlanmıştır.

91. İşlem Zemin Muhdesat ekranında işlemin tesis veya terkin olmasına bakılmaksızın her muhdesatın bir maliki olmalı kontrolü yapılıyor ve olmayanlar içinde oluşturulması için zorlanıyordu. Terkin işleminde işleme alınan muhdesatın maliki sistemde yoksa; ekran kullanıcıyı malik girilmesi için zorluyor ve girilen bu malik kaydı tescilde hata alınmasına sebep oluyordu. Gerekli düzeltme yapılarak muhdesat terkini işlemi için bu kontrolün yapılmaması sağlanmıştır.

92. Zemin tapu kayıt örneği çıktısında pasif rehinlerin alacaklısının görünmemesi problemi giderilmiştir.

93. Satış suretiyle pay temliki işlem tanımı için; işleme paylı mülkiyetlerin alınmasını engellemek amacıyla gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

94. Re'sen Kamulaştırmasız El Koyma Suretiyle Tescil işlem tanımı için diğer işlem bağlantısı aşaması tanımlanmış  ve 2942 S.Y. Gereği Mahkemeden Alınan Belge Belirtmesinin Terkini, 2942 S.Y. 7. Maddesi Gereği Belirtmenin Terkini, 2942 S. Kamulaştırma Kanununun 31/B Şerhinin Terkini işlemlerinin bu işlem tanımı içinden yapılabilmesi sağlanmıştır.

95. Re'sen Kamulaştırmasız El Koyma Suretiyle Tescil işlemi, Uzlaşma Koşullarını İçeren Sözleşmenin Onaylı Örneği ve Uzlaşma Tutanağı başlama belge tipleri zorunlu olmayacak şekilde tanımlanmıştır.

96. İşlem ağacında Taşınmaz İle İlgili İşlemler altında 17-6 da yer alan Belirli Bir Kısmı Orman Ya da 2/A Veya 2B Alanı İçerisinde Kalan Taşınmazın İfrazı işlem tanımında Mahkeme Kararıyla (Belge Gerekli) ve İlgili Kurumun Yazısı (Belge Gerekli) başlama şekillerinde ölü maliğin işleme alınabilmesi sağlanmıştır.

97. Kamulaştırma Nedeniyle İrtifak Hakkı Tesisi İşlemine (1-1-4-7-4) Re'sen (Belge Gerekli) başlama şekli tanımlanmıştır.

98. İpotek tesisi işleminin tüm başlama şekillerinde şerh-beyan-irtifak kurallarına, işleme konu taşınmazlarda 3083 sayılı kanunun 13.maddesi gereği şerh ve 3083 sayılı kanunun 11.maddesi gereği beyan olması halinde izin(muaffakat) belgesi gerekliliği ve zorunlu duyuru oluşturulması tanımlamaları yapılmıştır.

99. Taşınmaz İle İlgili İşlemler\Cins Değişikliği İşlemleri\Yapısızken Yapılı Hale Gelme\Belediye ve Mücavir Alanlarda Cins Değişikliği işleminde Malik Talebi (Belge Gerekli) başlama şeklinde taraf ve kimlik tespiti aşamasında malikler için sistem taraf katılım tipi seçilebilmesi sağlanmıştır.

100. Kat irtifakı tesisi işleminde, DMH zemin tipindeki taşınmazların işleme alınması sağlanmıştır.

101. 5543 S. İskan Kanununa Göre Şerh Terkini işlem tanımı için İlgili Kurumun Yazısı İle (Belge Gerekli) başlama şekli tanımlanmıştır.

102. Köy Nüfusuna Kayıtlı Ve Köyde Sürekli Oturanların(Yerleşik) Cins Değişikliği işleminde; cinsi ham toprak olan taşınmazların işleme alınabilmesi sağlanmıştır.

103. Mirasın Taksimi işleminin tüm başlama şekillerine taraf tipi olarak İntifa Hakkı Lehdarı eklenmiş  ve gerekli yerlerde İntifa Hakkı lehdarı bilgisinin gösterilmesi sağlanmıştır.

104. İntikali Yapılmamış Mirasçılar ve 3. Kişiler Üzerine Haciz Tesisi, İntikali Yapılmamış Mirasçılar/3.Kişiler Üzerine İhtiyati Haciz Tesisi, İntikali Yapılmamış Mirasçılar veya 3. Kişiler Üzerine Kamu Haczi Tesisi işlem tanımları için; işleme konu olan taşınmazlarda İcrai Haciz, Kamu Haczi, Satışa Arz Şerhi, Mirasçılar ve 3.Kişiler Üzerine Konacak Haciz, Mirasçılar Üzerine Konacak İhtiyati Haciz, Mirasçılar ve 3. Kişiler Üzerine Konacak Kamu Haczi şerhleri bulunması halinde zorunlu duyuru oluşturulması sağlanmıştır.

105. İfraz İşlemi (TM) nin Mahkeme Kararıyla (Belge Gerekli) başlama şekli için tapu senedinde kesinleşme tarihinin görünmesi sağlanmıştır.

106. İhtiyati Tedbir Terkini işleminin Mahkeme Müzekkeresi (Belge Gerekli) başlama şekline Tapu Bölüm Şerh Beyan tapu bölüm tipinin işleme alınabilmesi sağlanmıştır.

107. 10.06.2011 tarih ve B.09.1.TKG0100001- 074/ 279-4612 sayılı genelgenin gereği; 442 Sayılı Köy Kanununa Göre Şerh Terkini işleminin İlgili Kurumun Yazısı (Belge Gerekli) başlama şekline işlem ağacında gerekli açıklama bilgileri girilerek işlem düzenlenmiştir.

108. Genel Müdürlüğün 16.08.2011 tarih ve 074 286-6605 sayılı genelgesi gereği,  aile konutu şerhinin tesisi için mahkeme kararı aranılması gerektiğinden, bu işlem tanımı için mahkeme kararı ve Malikin ya da Eşlerin Birlikte Talebi İle başlama şekli dışındaki başlama şekilleri kaldırılmıştır.

109. Tevhit İşlemi (TM) işleminin Mahkeme Kararıyla başlama şeklinden "Sistemde mevcut olan Mahalle-Ada-Parsel kaydı oluşturulamaz" kontrolü kaldırılmıştır.

110. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 31/b Şerhinin Tesisi (İrtifak hakkına yönelik) işleminin İlgili Kurumun Yazısı (Belge Gerekli) başlama şeklinde işleme zemin alınabilmesi sağlanmıştır.

111. Tapu Dairesi Başkanlığı'nın 22.08.2011 tarih ve 074/111-6792 sayılı genelgesi gereği, deprem sigortası düzenlemeye yetkili sigorta şirketlerinde düzenleme yapılmıştır.

112. Kayıt dışı kalmış yerlerin tescili işleminde, işleme konu olan taşınmazların sayısı fazla olduğunda resmi senetin eksik çıkması sorunu giderilmiştir.

113. Diğer beyanların tesisi işleminin "İlgili Kurumun Yazısı (Belge Gerekli)" başlama şeklinde tescile ek bilgiler aşamasında istenilen "Genel Evrak Kayıt Tarihi"  tescil parametresi için varsayılan tarih değeri atanarak, alınan hata giderilmiştir.

114. Belediye Gelirleri Kanununa Göre Belirtmenin Tesisi işlem tanımının İlgili Kurumun Yazısı (Belge Gerekli) başlama şekline "Zemin Hisse Seçim Aşamasında 0/1 Paylı Hisseler Seçilebilir" ve "Elbirliği (İştirak) İçinden Tek Bir Hisse Seçilmesi" kuralları eklenmiştir.

115. 4706 S.Y. Kapsamında Kadastro Parsellerinin Devrine İlişkin Belirtme Tesisi için terkin işlem tanımı oluşturulmayacağı yasanın incelenmesi ile anlaşılmış olup, gerekli açıklama işlem ağacında görülebilecek şekilde işlem tanımına eklenmiştir.

116. 1721,2011-3 numaralı hatalı blok veya bağımsız bölüm numaralarında düzeltme işlemine ait genelgeye istinaden; TAKBİS işlem ağacında;

- Beyan İşlemleri altında 111. sıraya

 -Mülkiyet İşlemleri/Düzeltme(Tashih) altında 22. sıraya

Gerekli işlem tanımlamaları yapılmıştır

117. Yapısızken Yapılı Hale Gelme\Köylerde Cins Değişikliği\Köy Nüfusuna Kayıtlı Ve Köyde Sürekli Oturanların(Yerleşik) Cins Değişikliği işlem tanımının Mahkeme Kararıyla (Belge Gerekli) başlama şeklinin malik kurallarında tanımlı olan "Tüzel Kişi Tipi - Hazine" kuralı kaldırılarak, işleme konu taşınmazın maliğinin hazine olma zorunluluğu kaldırılmıştır.

118. Alacağın temliki işlem tanımının tüm başlama şekillerine rehin kontrolü aşaması eklenmiş ve resmi senet veya tescil istem belgesinde işleme konu olan taşınmazdaki ipoteklerin listelenmesi sağlanmıştır.

119. İpotek tesisi işleminin tüm başlama şekillerinde, işleme konu olan taşınmaz üzerinde 6831 sayılı yasa gereği konulan beyan olması halinde işlemin gerçekleştirilememesi kontrolü kaldırılmıştır

120. Aile konutu şerhi işlem tanımının tüm başlama şekillerinde, işleme konu olan taşınmaz üzerindeki ipotekler için zorunlu duyuru oluşturulması sağlanmıştır.

121. İhtiyati tedbir işleminin Mahkeme Müzekkeresi (Belge Gerekli) başlama şeklinde taraf ve kimlik tespiti aşamasında taraflar için bizzat ve temsilciyle taraf katılım tipleri kaldırılmıştır.

122. Yeni Mahalle Oluşması Durumunda Yenilemenin Tescili işleminin İlgili Kurumun Yazısı (Belge Gerekli) başlama şekline "İşlem Kayıt Tarihi Alınacak/Gösterilecek" tescil ekranı davranış parametresi eklenmiştir. Böylelikle tapu kaydında kesinleşme tarihinin görünmesi sağlanmıştır.

123. Süreli İntifa Hakkının Süresinin Dolması Halinde Terkin işleminin mahkeme kararıyla ve hak sahibinin talebi ile başlama şekillerinde, mevcut durumda harç, intifa hakkı lehdarlarından alınmaktaydı. Yapılan değişiklik ile harcın, intifa hakkının bulunduğu taşınmazın maliğinden kesilmesi sağlanmıştır. Bunun için işlemin taraf ve kimlik tespiti aşmasında ilgili taşınmaz maliğinin getirilmesi ve maliğin kimlik tespiti, sistem denilerek geçilmesine olanak verilmiştir.

124. İşlem ağacında Şerh İşlemeleri altında Paylı Mülkiyette Anlaşmanın Şerhi Tesisi ve Terkini işlem tanımları oluşturulmuştur.

125. Satış işleminde “OSB'ye Konu Taşınmazların Emlak Rayiç Bedelinden Düşük Bedelle Satışı” başlama şekli oluşturulmuştur.

126. Kamulaştırma işlem tanımının Mahkeme Kararıyla (Belge Gerekli), İdareler Arası Mahkeme Kararıyla Mal Devri (Belge Gerekli), 30. Md. Kapsamında İdareler Arası Kamulaştırma (Belge Gerekli) başlama şekillerine rehin kontrolü aşaması eklenmiştir.

127. İpotek Alacaklısının Kimlik Bilgisinin Düzeltilmesi işleminin İlgilisinin Talebi İle (Belge Gerekli) başlama şekline "Rapor ve Belgeler" aşaması eklenmiş ve ipotek belgesi alınması sağlanmıştır.

128. 5084 S. Y. Göre Yatırım ve İstihdamın Teşviki Yasası Kapsamında 5084 S.Y. Göre irtifak hakkı tesisi işlemi, Diğer irtifak hakları işleminin altına tanımlanarak İlgili kurumun talebi ile başlama şekli oluşturulmuştur.  İrtifak hakkı tesisi sırasında ‘5084 S.Y. Göre İrtifak Hakkı Tesis edilmiştir.’ açıklaması yazılması sağlanmıştır.

Diğer İrtifak Haklarının Terkini işleminde işlem tanımının adı Diğer İrtifak Haklarının Terkini İle Geri Alınması olarak değiştirilmiştir. İşlem sırasında diğer irtifakların süresinin dolmadan terkini yapılmaması fakat 5084 S.Y. Göre irtifak tesis edilmiş ise süre kontrolü yapılmadan terkininin yapılması sağlanmıştır.

İrtifak DMH olarak tesis edilmiş ise hiç bir irtifak hakkının, irtifak hakkının terkini işleminden terkin edilememesi, DMH Terkini işleminden terkininin yapılması sağlanmıştır.

Daimi ve Müstakil Hakkın Terkini işleminde işlem tanımının adı Daimi ve Müstakil Hakkın Terkini İle Geri Alınması olarak değiştirilmiştir. Bu işlem sırasında DMH irtifak hakkından tesis edilmiş ise tescil sırasında irtifakında aynı yevmiye ile terkin edilmesi sağlanmıştır.

129. İntifa Hakkını Üzerinde Tutarak Çıplak Mülkiyet Bağışı işleminde bağışı kabul edenin yalnızca bizzat gelmesine izin verilmiştir.

130. Cins değişiklikleri ile ilgili genelge değişikliği olması sebebiyle;

- Cins Değişikliği işlemlerinin (1-1-7-7) altına Yapısızken Yapılı Hale Gelme(1-1-7-7-1) grubu oluşturularak, Belediye ve Mücavir Alanlarda Cins Değişikliği.(1-1-7-7-1-1) işlem tanımı oluşturulmuştur.

- Köylerde Cins Değişikliği (1-1-7-7-1-2) grubu oluşturularak, Köy Nüfusuna Kayıtlı Ve Köyde Sürekli Oturanların(Yerleşik) Cins Değişikliği (1-1-7-7-1-2-1) işlem tanımı oluşturulmuştur.

- Köy Nüfusuna Kayıtlı Olmayan, Köyde Sürekli Oturmayanlar Ve Köy Nüfusuna Kayıtlı Olmakla Birlikte Köyde Sürekli Oturmayanların Yapacakları Cins Değişikliklerin(1-1-7-7-1-2-2) işlem tanımı oluşturulmuştur.

- Yapısızken Yapılı Hale Gelme(1-1-7-7-2) işlem tanımı oluşturulmuştur.

- Diğer Cins Değişiklikleri (1-1-7-7-3) işlem tanımı oluşturulmuştur.

- Hazineye Ait Taşınmazların Üzerinde Bulunan Eski Yıllarda Yapılmış Kamuya Ait Binanın Cins Değişikliği (1-1-7-7-4) işlem tanımı oluşturulmuştur.

- Yapılı Taşınmazın Cins Değişikliğine Konu Edilmeden Yeniden Yapılı Hale Gelmesi (1-1-7-7-5) grubu oluşturularak,  Belediye ve Mücavir Alanlarda Yapılı Taşınmazın Cins Değişikliğine Konu Edilmeden Yeniden Yapılı Hale Gelmesi.(1-1-7-7-5-1) işlem tanımı oluşturulmuştur.

- Köylerde Yapılı Taşınmazın Cins Değişikliğine Konu Edilmeden Yeniden Yapılı Hale Gelmesi  (1-1-7-7-5-2) grubu oluşturularak, Köy Nüfusuna Kayıtlı Ve Köyde Sürekli Oturanların(Yerleşik) Cins Değişikliği (1-1-7-7-5-2-1) işlem tanımı oluşturulmuştur.

- Köy Nüfusuna Kayıtlı Olmayan, Köyde Sürekli Oturmayanlar Ve Köy Nüfusuna Kayıtlı Olmakla Birlikte Köyde Sürekli Oturmayanların Yapacakları Cins Değişiklikleri. (1-1-7-7-5-2-2) işlem tanımı oluşturulmuştur

- 2981 S.Y. Kapsamında Cins Değişikliği. (1-1-7-7-6) işlem tanımı oluşturulmuştur.

131. Rücu şartından dolayı bağışlayan adına tescil işleminde taraf tiplerine 'Rücu Hakkı Tesis Edilmiş Malik' eklenerek bu kişinin ölü olması zorunluluğu getirildi ve Malik'te bu zorunluluğun olmaması sağlanmıştır.

132. Haciz tesisi işlemlerinde; işleme konu taşınmazda 150/c şerhi, satışa arz şerhi, izale-i şüyu şerhi, İhtiyati tedbir, Konkordato şerhi bulunması halinde zorunlu duyuru alınması sağlanmıştır.

133. 1467 no'lu genelge kapsamında TSUY Yetki Devri Uygulaması geliştirilmiştir. Bahsi geçen uygulama aşağıdaki özellikleri içerir şekilde düzenlenmiştir

1.YETKİ TALEBİ

o Başvuru fişleri ekranına yetki talebi ile yapılacak işlemdir seçeneği eklenmiştir.

o Başvuru Monitörü ekranında üst menüye Başka Müdürlükten yetki talebi yapabilmek ve yetki talep onay durumunu izleyebilmek için buton eklenmiştir.

o “Başka Müdürlükten Yetki Talebi Formu” içerisinde kullanıcılar, yetki talebine ait bilgileri gireceklerdir.

o Gönderilen yetki talepleri ve diğer müdürlüklerden gelen yetki taleplerini izleyebilmek için ekranın sağ alt köşesine (gelen haciz uyarılarının bulunduğu kısma) yeni kısayollar eklenmiştir. (Bu kısayollarda gönderilen ve gelen yetki talepleri sayıları gösterilmekte, kısayollara çift tıklanınca Yetki talep durumlarının detaylı bilgilerini veren sorgulama ekranlarına erişilmektedir.

2.YETKİ VERME İŞLEMİ: Ayrı Müdürlüklere Yetki Verme işlemi ve Yetki verildiğine dair Belirtme

o Yetki verme işlemi, taşınmaz üzerine başka bir müdürlüğe yetki verildiği belirtmesini tesis etmek için kullanılır. Bu işlem sonucunda yetki verilen taşınmaz hisseleri üzerinde yetki verildiğine dair belirtme yer alır.

3. YETKİ İPTALİ

o Verilen yetkinin sona erdiği durumlar da yetki iptal edilir

o Gerektiği durumlarda yetki verildiğine dair belirtmenin terkini işlemi yapılır

4.VERİLEN YETKİNİN REDDİ BELİRTMESİ

o Yetki alındıktan sonra, talebin karşılanmasına yasal bir engelin mevcut olması  ( taşınmaz üzerine yasaklayıcı şerh iptal) veya taşınmaz maliklerine azil geldiği durumlarda yetki sona erdiğinden yetki alınan işlem için yevmiye alınamaz. Yetki talep eden kurum kullanıcısının bu durumlarda yetki alınan işlemi red etmesi gerekmektedir. Yetki alınarak yapılan işlem red edildiği durumlarda ilgili taşımazlar üzerine Verilen Yetkinin Red edildiğine Dair Belirtmesi,  red yevmiyesi ile tesis edilir.

5.VERİLEN YETKİNİN REDDİ BELİRTMESİNİN TERKİNİ

İlgili taşınmaz red gerekçesinin ortadan kalktığı durumlarda sistem tarafından otomatik terkin edilir.

134. SMS gönderilirken alınan hata SMS veri tipi değiştirilerek giderilmiştir.

135. SMS servisinde kodu alanı 20 karaktere çekilmiştir.

136. Lehdar Tesislerini bozan güncellemeler geri alınmıştır.

137. Taraf kimlik tespiti aşaması geçilememesi sorunu giderilmiştir.

138. MERNİS’te kimlik veriliş nedeni "Yeniden" olarak geçen kişilerde taraf ve kimlik tespit ekranında MERNİS’ten sorgulanırken veriliş nedeninin taraf ekranına getirilmesi sağlanmıştır.

139. Zemin cilt sayfa aşamasında ada numarası uzun olan parseller için  meydana gelen "The conversion of the varchar value '.......' overflowed an int column" hatası giderilmiştir.

140. Özel Sorgu Rapor ekranında; parsel mevki bilgisinin listelenmesi sağlanmıştır.

141. 3402 Sayılı Kanunun Ek 4. Mad. Kapsamında Oluşturulan Taşınmaz Malların Tescili Ve Beyanlarda Yapılacak Belirtmeler işleminin İlgili Kurumun Yazısı (Belge Gerekli) başlama şekline "İşlem Kayıt Tarihi Alınacak/Gösterilecek" tescil ekranı davranış parametresi eklenmiştir. Böylelikle tapu kaydında kesinleşme tarihinin görünmesi sağlanmıştır.

142. Windows 7 işletim sistemi yüklü olan bilgisayarlarda tapu senedi oluşturulurken alınan "akım geçersiz" hatası giderilmiştir.

143. Oturma hakkının terkini işleminin malikin talebiyle(Hak sahibinin ölümü halinde) başlama şeklinde süresinden önce terkin edilememesi kontrolü kaldırılmıştır.

144. Tapu Sicil Müdürlüğü İşlemleri - Mülkiyet İşlemleri - Tahsis - 3083 S.Y. Göre Tahsis İşlemleri altında 3083 S.Y. Göre Toplulaştırma İşleminde; İşlem tanımı taraf tiplerinde Malik tipinde ölü olabilir mi? seçeneği Kontrolsüz olarak değiştirilmiştir.

145. Bedelsiz Kamuya Terk İşlemi İçin Gelen Maliklerin Muvafakatının Alınması ve Belirtmenin Tesisi işleminin açıklaması; “3194 Sayılı İmar Yasası gereğince kamuya terk işlemi (Bu işlemde yüzölçümü değişecek taşınmazın maliklerinin muvafakatı alınır, tescil istem belgeleri düzenlenir ve beyanlarda muvafakat alındığına dair belirtme yapılır. Tüm maliklerin muvafakatı alındıktan sonra Bir alttaki işlem ayağı kullanılarak yüzölçümü değişikliği yapılır.) “olarak değiştirilmiştir

Bedelsiz Kamuya Terk İşlemi işleminin açıklaması;” İşleme ALAN alınacaktır. tescile esas bilgilerde alan kısmına kalan miktar yazılacak. Bu işlem, tüm maliklerin muvafakatları alındıktan sonra, gelen son malikin talebi ile başlatılır. İşlem sonucunda taşınmazın yüzölçümü değişmiş olur. Maliklerin tümü aynı anda işleme gelmişse veya tek malikse bir önceki işlem olan muvafakat alma yapılmadan doğrudan yüzölçümü değişikliği bu işlem ayağı ile gerçekleştirilir. ‘Bedelsiz Kamuya Terk İşlemi İçin Gelen Maliklerin Muvafakatlarının Alınması ve Belirtmenin Tesisi’ işleminin son aşamasıdır. “olarak değiştirilmiştir

Kamuya Devir (Kamu Adına Tescil Suretiyle) işleminin açıklaması; “Bu işlem, kamuya devir resmi senetle ve harç tahakkuk edilerek yapılacaksa seçilmelidir. (Örneğin Karayollarına devir işlemleri gibi)“olarak değiştirilmiştir.

146. Tapu Sicil Müdürlüğü İşlemleri - Taşınmaz İle İlgili İşlemler - Kamuya Devir veya Terk İşlemleri altında "Kamu Tüzel Kişiliği Adına Kayıtlı Taşınmazların Kamuya Terki ve Beyanlarda Belirtmesi" adında bir işlem tanımlanarak tapu sicili üzerinde beyan tesisi sağlanmıştır. Ayrıca bu işlem sonucunda ilgili tapu kütüğü sayfasının kapatılması gerçekleştirilmiştir. Kapatma işlemi için; Kamuya Terk İşlemi - Kamuya Terk Edilen Sayfanın Kapatılması işleminde işlem bağlantılı başlama şekli tanımlanmıştır.

147. TAKBIS işlem ağacında;

- Şerh İşlemleri / Kira Şerhi altında, 6. sıraya; Alt Kira Şerhinin Tesisi işlem tanımları oluşturulmuştur. 

- Resmi senet şablon tanımlarına Alt Kira Şerhi Tesisi Kira Sözleşmesi ile (Belge Gerekli) (Tescil istem belgesi) şablonu oluşturulmuştur.

Oluşturulan resmi senet şablonu Alt Kira Şerhinin Tesisi işleminde Resmi senet şablonu kısmına eklenerek işlem sonucunda resmi senet alınması sağlanmıştır.

148. 7269 sayılı kanuna istinaden; TAKBIS işlem ağacında;
- Rehin İşlemleri / İpotek İşlemleri / Kanuni İpotek / Kanuni İpotek Tesisi İşlemleri altında, 7. sıraya; 7269 S.Y. Kapsamında Kanuni Ipotek Tesisi (Belge Gerekli) işlem tanımları oluşturulmuştur. 
- Sistemde tüzel kişi tip tanımlarında Kanunla veya KHK ile Kurulmuş Tüzel Kişiler/ Doğrudan Doğruya Kanunla Kurulmuş Tüzel Kişiler / Kamu Bankaları altına Ziraat Bankası (7269 S.Y.) tipi eklenmiştir.
- İşlem başlangıcında zorunlu olarak istenmek üzere “Borçlanma Sözleşmesi” belge tipi eklenmiştir. 

7269 S.Y. Kapsamında Kanuni Ipotek tesisinde, rehin alacaklısının (Ziraat Bankası) tüzel kişi tipi eklemiş olduğumuz Ziraat Bankası (7269 S.Y.) seçilmelidir. Bu seçim ile birlikte, taraf ve kimlik tespiti aşamasında rehin alacaklısı olarak sadece bu tüzel kişi tipinde olanlar seçilebilir.

149. Kamu Tüzel Kişiliği Adına Kayıtlı Taşınmazların Kamuya Terki ve Beyanlarda Belirtmesi işleminde kullanılmak üzere; Taşınmaz ana cinse “gölet” eklenmiştir.

150. Tapu kaydında muhdesat üzerindeki şerh/beyanların görünmesi sağlanmıştır.

151. Reşit olmayan kişiler için yapılan satış işleminde, temsilci olarak anne ve baba(veli olarak her ikisi de) atanarak işlem yapıldığında resmi senette Medeni Kanunun 327. ve 356. maddeleri görünmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

152. Şerh işlemleri altındaki kira şerhine yeni bir işlem ayağı olan alt kira şerhi belirtmesi tesisi oluşturulmuştur.

153. Resmi senette, tarafın temsilcisine ait belgenin geldiği kuruma göre biçimlendirilerek basılması sağlanmıştır.

154. Malik dışında 3 kişi lehine ökba işlemi için çıkan resmi senet yeniden düzenlenmiştir.

155. Resmi senet belgesinde iyileştirme kapsamında çeşitli imla düzeltmeleri ve metin değişiklikleri yapılmıştır.

156. Mütegayyipler için kayyum atanarak gerçekleştirilen satış işleminde, Resmi senette yer alan "Medeni Kanunun 327. ve 356. maddelerindeki amaca ilişkin olmadığını beyan ederek" cümlesi kaldırılmıştır.

157. Mütegayyipler için gerçekleştirilen satış işleminde temsilci kayyum olarak atanmışsa resmi senette kayyum çıkması sağlanmıştır.

158. Vatansızlar için İkamet Tezkeresi kimlik tipi eklenmiştir. Vatansız olup İkamet Tezkeresi olanlar ve Mütegayyip olup Kayyum atanmış kişiler için, taraf kontrol aşamasında yapılan T.C. Kimlik No kontrolünün aşılmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

159. Client Exe Optimizasyonu kapsamında belirlenen TSUY ekranlarında düzenlemeler yapılmış ve exe boyutu 6 MB dan fazla düşürülmüştür.

160. Zemin Cilt sayfa ekranına Tescile Esas Sıralamasına göre sıralama seçeneği eklenmiş, bu şekilde tescile esastaki sıralamaya göre ekrana listeleme sağlanmıştır.

161. Client Exe Optimizasyonu kapsamında Genel Uyarı, Hata, Bilgi ve Onay Mesajı Ekranlarında çalışma yapılmıştır.

162. ZABIT uygulamasında kullanılan, uyarı, hata, onay ve bilgi mesajlarının genel mesaj sistemi ile karışmaması için gerekli düzenlemeler yapılmıştır

163. Mütegayyip ve Kayyum atanmış kişilerin taraf aşamasını iletişim bilgisi olmadan geçmelerine yönelik gerekli yazılımsal düzenlemeler yapılmıştır.

164. Köy Nüfusuna Kayıtlı Ve Köyde Sürekli Oturanların(Yerleşik) Cins Değişikliği işleminde (başlama şekli Malikin Talebiyle (Belge Gerekli)) başlama belgelerinde düzenlemeler yapılmıştır.

165. Köy Nüfusuna Kayıtlı Olmayan, Köyde Sürekli Oturmayanlar Ve Köy Nüfusuna Kayıtlı Olmakla Birlikte Köyde Sürekli Oturmayanların Yapacakları Cins Değişiklikleri işleminde başlama belgelerinde düzenleme ve işlem açıklamalarında değişiklik yapılmıştır.

166. TAKBIS de, "Projede Bağımsız Bölüm Numarası Değişikliği Olduğunun Belirtmesi Tesisi (Kadastro veya LİHKAB Raporu İle)" ve "Projede Blok Değişikliği Olduğunun Belirtmesi Tesisi (Kadastro veya LİHKAB Raporu İle)" işlem tanımları için kontrol fonksiyonları yazılmış ve bu kontrol fonksiyonları, bu iki işlemin ilgili aşamalarına tanımlanmıştır. Yazılmış olan kontrol fonksiyonları ile;

-          Projede Bağımsız Bölüm Numarası Değişikliği Olduğunun Belirtmesi Tesisi (Kadastro veya LİHKAB Raporu İle)"  işleminde en az iki bağımsız bölümün işleme alınması zorunluluğu sağlanmıştır.  

-          Projede Blok Değişikliği Olduğunun Belirtmesi Tesisi (Kadastro veya LİHKAB Raporu İle) işleminde işleme konu olan bloktaki tüm bağımsız bölümlerin işleme alınması zorunluluğu sağlanmıştır.

-          Her iki işlem tanımı için; işleme konu olan taşınmazlarda bulunan "Bağımsız Bölüm veya Bloğun Projesiyle Uyumsuz Olduğu Belirtmesi" beyanı, işlem içinden terkin edilirken; aynı beyan tesisi işlemi ile tesis edilmiş ancak işleme konu olmayan taşınmazlar üzerindeki beyanların da terkin edilebilmesi engellenmiştir.

167. İşleme konu olan taşınmazlar üzerindeki takyidatların çok olduğu mirasın taksimi işlemlerinde tescilin yapılamaması problemi için performans iyileştirmesi yapılmıştır.

168. Satış işleminde, işlem içinden müşterek tesis edilen ipotek için alınan ipotek belgesinde borçlu, zemin bilgilerinin görünmemesi problemi giderilmiştir.

169. Taraf katılım sayısının iş yönetiminden belirtilmiş olduğu işlem tanımları için, taraf aşamasında aynı sistem numarasına sahip olan birden çok tarafın tek bir taraf kaydı olarak değerlendirilmesi sağlanmıştır.

170. Zemin sorgulama ekranından açılan düzeltmeler sicili ekranında, veri düzeltmede "Rehin Zemin Hisse" kayıtlarında yapılan değişikliklerin gösterilmesi sağlanmıştır.

171. Zemin Hisse kayıtlarının oluşturulduğu işlem tanımlarında Tescile Esas Bilgiler aşamasında sistemin kilitlenmemesi için performans iyileştirmesi yapılmıştır.

172. Zabıt kayıtlarının girişi için kullanılan, Zabit Kayıt Defter ve Zabit Kayıt Sihirbaz ekranlarındaki edinme nedeni alanı 2000 karakterden 4000 karaktere çıkarılmıştır.

173. Alım Hakkının Tesisi (Noter Sözleşmesi İle) işleminde tescil istem belgesi oluşturulurken alınan hata giderildi ve raporun hızlı oluşturulabilmesi için performans çalışması yapılmıştır.

174. Zeminden alınan tapu kaydında rehin detay üzerindeki ikinci seviye şerh beyanların (Örnek : 150/c şerhi yenilemesi) gösterilmesindeki sıkıntı yazılım değişikliği yapılarak giderilmiştir.

175. Zemin muhdesat maliki üzerine işlenen şerh beyan kayıtlarının sistemde ve tapu kaydı çıktılarında gösterilmesi sağlanmıştır.

176. İpotek belgesinde, tescile esas ekranında düşünceler alanına girilen bilginin de görüntülenmesi sağlanmıştır.

177. Taksim işleminde işleme giren tüm hissedarlara hisse verilip verilmediği taraf aşamasında kontrol edilerek, her hissenin işlem sonrasında pay alması zorunlu hale getirilmiştir.The content already contains fallowing languages: